Regulamin:

1. Każdy właściciel Witryny WWW może zaproponować dołączenie jej do Katalogu. Witryna zostanie dodana do Katalogu po spełnieniu wymagań określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Rozpatrzenie wniosku o dołączenie Witryny WWW wymaga wypełnienia wszystkich wymaganych informacji o zamieszczanej strony WWW.

3. W przypadku, gdy Witryna WWW nie spełnia wymagań określonych Regulaminem właściciel Witryny Wydawca odmówi dołączenia Witryny do Katalogu. W dołączeniu lub odmowie dołączenia Witryny WWW do katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres właściciela podany w zgłoszeniu.

4. Witryna WWW zgłaszana do Katalogu musi spełniać następujące wymagania:
a) zawartość Witryny WWW nie może naruszać powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
b) wpis do Katalogu dotyczący Witryny WWW musi zawierać adres www Witryny, a nadto powinien być zgodny z zasadami polskiej pisowni i zgodnie ze stanem faktycznym nawiązywać do treści dodawanej Witryny, w szczególności wpis nie może składać się wyłącznie ze słów kluczowych),
c) Katalog stron nie przyjmuje stron o treści erotycznej,
d) Witryna WWW nie może zawierać treści rasistowskich, faszystowskich, propagujących przemoc, wzywających do nienawiści na tle religijnym, rasowym, wyznaniowym, a także stron propagujących treści uznane powszechnie za naganne moralnie oraz naruszających zasady Etykiety,
e) Witryna WWW nie może być stroną w fazie budowy,
f) Witryna WWW nie może zawierać wyłącznie wersji obcojęzycznych, tj. innych niż polska wersja językowa,
g) Witryna WWW nie może stanowić podstrony Witryny już zarejestrowanej w Katalogu -wyjątek może stanowić podstrona o wysokiej jakości merytorycznej, całkowicie wyodrębniona tematycznie,
h) Witryna WWW nie może stanowić przekierowania na inną Witrynę, ani też prezentować w nieznacznie zmodyfikowany sposób, treść innej Witryny WWW.
i) Witryna WWW nie może zawierać takiej samej treści pod różnymi adresami zgłoszonymi do Katalogu,
j) tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać: adresów URL, adresów e-mail, numerów telefonów, adresów zamieszkania i siedzib firm, znaków specjalnych i symboli; tytuł Witryny WWW nie może się rozpoczynać od liczb i powtórzeń takich jak "aaa"; jeżeli w formularzu zgłoszeniowym Witryny WWW, dane takie będą zawarte, to zostaną one ominięte przy rejestracji w Katalogu,
k) w słowach kluczowych nie mogą być umieszczane nazwy i marki firm prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności właściciela Witryny WWW zarejestrowanej w Katalogu,
l) tytuł Witryny WWW w Katalogu może składać się maksymalnie ze 100 znaków, opis – z minimum 200 znaków, maksymalnie 1500,
ł) w tytule i opisie Witryny WWW wielkie litery mogą być używane jedynie zgodnie z zasadami polskiej ortografii, ciągi wyrazów pisanych wielkimi literami będą zamieniane na małe,
m) Witryna WWW powinna wyświetlać się na bieżąco - strony niewyświetlające się przez 10 kolejnych dni będą usuwane z Katalogu,
n) tytuł i opis Witryny WWW w Katalogu nie może zawierać ciągu wyrazów i powtórzeń mających funkcję słów kluczowych.
5. Wydawca odmówi dodania do Katalogu Witryny WWW niespełniającej wymagań, o których mowa w punkcie 4 powyżej. W przypadku, gdy Witryna WWW przestanie spełniać wymagania określone w punkcie 4 powyżej po dodania do Katalogu, Wydawca jest uprawniony do usunięcia Witryny WWW z Katalogu. O zamiarze usunięcia Witryny WWW z Katalogu Wydawca poinformuje właściciela Witryny pocztą elektroniczną na adres wskazany w zgłoszeniu.

6. Właściciel Witryny WWW może w każdym czasie zrezygnować z utrzymywania Witryny WWW w Katalogu – w tym celu należy wysłać wiadomość odpowiedniej treści pocztą elektroniczną na adres ……

7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za tytuł, opis oraz zawartość Witryny WWW. Właściciel Witryny publikuje materiały na stronie WWW na własną odpowiedzialność. Zgłoszenia przypadków naruszania prawa lub praw osób trzecich w tytule, opisie lub na Witrynie WWW prosimy kierować pocztą elektroniczną na adres konrad@armator.com.pl

8. Reklamacje co do funkcjonowania Katalogu należy zgłaszać pocztą elektroniczną na adres konrad@armator.com.pl lub pocztą na adres Wydawcy wskazany powyżej. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w ciągu 14 dni na adres wskazany w reklamacji lub adres, z którego reklamacja została wysłana.

9. O planowanej zmianie regulaminu Wydawca powiadomi właścicieli Witryn WWW pocztą elektroniczną na adresy podane w zgłoszeniu.

10. Administratorem danych osobowych właścicieli Witryn WWW jest Wydawca. Dane osobowe przetwarzane będą w celach świadczenia usługi będącej przedmiotem niniejszego regulaminu. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wglądu w jej dane osobowe oraz prawo do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.